Перейти на главную страницу
Поиск по сайту

Скласци план да казки я коласа крыница

Отдел образования, спорта и туризма Петриковского райисполкома. Государственное учреждение образования "Челющевичская средняя школа" Вы не авторизованы. Если у вас есть пригласительный код. Авторизованным пользователям доступно множество дополнительных возможностей. Беларуская мова, 8 клас Настаўнік Мазай Наталля Леанідаўна Тэма: Прыдатак як разнавіднасць азначэння Мэты: - садзейнічаць фарміраванню ў вучняў паняцця аб прыдатку як разнавіднасці азначэння, даць паняцце пра тое, што абазначае прыдатак; - пазнаёміць вучняў з некаторымі спосабамі вызначэння прыдатка; - выпрацоўваць уменні распазнаваць прыдаткі ў сказах, вызначаць іх сэнсава- стылістычную ролю ў тэкстах; ужываць прыдаткі ў вусным і пісьмовым маўленні; скласци план да казки я коласа крыница пашыраць слоўнікавы запас мовы вучняў; падтрымліваць у іх цікавасць да беларускага слова. Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу Формы дзейнасці вучняў: франтальная,калектыўная, індывідуальная. Абсталяванне: дошка,крэйда, дыдактычны матэрыял, карткі з заданнямі, тлумачальны слоўнік скласци план да казки я коласа крыница, лісты з пытаннямі выніка урока. Эпіграф: Толькі тады веды робяцца сталым набыткам, калі мы здабываем іх самі Калас Ход урока Сустрэў падарожнік рабочых, якія апрацоўвалі каменне ,і спытаў па чарзе ў кожнага, што ён робіць. А трэці горда і задаволена сказаў: - Будую храм. Давайце і мы пабудуем свой храм — як належыць вывучым тэму нашага ўрока. Праверка дамашняга задання 1. Закончы фразу: - Азначэнне- гэта… - Па спосабе і сувязі з паясненым словам азначэнні бываюць… - Дапасаваныя азначэнні выражаюцца… - Недапасаваныя азначэнні выражаюцца… - Значэнне недапасаваных азначэнняў багацейшае за значэнне дапасаваных таму што… Праілюструйце адказы прыкладамі III. Паведамленне тэмы і мэт урока Настаўнік. А цяпер паслухайце, што пісаў паэт Пятрусь Макаль: Слова — імя навізны, Імя старадаўніх паходаў. Слова — жывы сувязны Стагоддзяўшырот і народаў. Паспрабуем разам з вамі вызначыць мэту ўрока IV. Вывучэнне і замацаванне новага матэрыялу 1. Аналіз запісаных пад дыктоўку сказаў. Мароз — мастак рукой старэчай на шыбах піша свой узор. Як бы плачучы, у светлых кропельках слёз прыгажуні — бярозы стаялі. Азначэнні, выражаныя назоўнікам, называюцца прыдаткамі 2. У гасцях у тлумачальнага слоўніка індывідуальнае заданне. Прачытайце адпаведны лінгвістычны матэрыял у вучэбным дапаможніку, с. У рускай мове прыдатак гэта… Приложение. Перакладзіце на беларускую мову. Приложение — это определение, выраженное существительным и согласованное с определяемым словом обычно в падеже. Приложение характеризует предмет и дает другое название: сосед-писатель. Зараз я зачытаю размову хлопчыка Алеся і дзяўчынкі Алесі можна інсцэніраваць. Напэўна,хочаш задаць мне загадку? Прачытайце адпаведны лінгвістычны матэрыял у вучэбным дапаможніку і адкажыце на пытанне Алеся. Пабудуйце і запішыце сказы з прапанаванымі словазлучэннямі. Праца над практыкаваннямі падручніка - Практыкаванне 124. Практыкаванні: намалюйце вачамі лічбы 0; 8; намалюйце вачамі лічбы ад 1да 9 ад падлогі да столі; заплюшчыце вочы, уявіце рамонкавае поле; пацягніцеся рукой правай, левай уверх, каб дастаць галінку бэзу. Запішыце прыдаткі, якія характарызуюць прыметы названых прадметаў і жывел у казках. Любімыя беларускія словы індывідуальнае заданне. Скласци план да казки я коласа крыница адказы даюць 2-3 вучніці ёсць у вас любімыя беларускія словы. Чаму яны вам падабаюцца? Калі ўпершыню і ад каго вы іх пачулі? Самастойная праца з карткамі. Правільна аформіць прыдатак на пісьме Дуд асілак, горад Горкі, газета Наша ніва, хлапчук гарэза, рака Няміга, Свіслач рака, музыка дудар, фабрыка Камунарка, санаторый Крыніца, казкі таямніцы, груша дзічка, хлопец беларус. Падабраць своеасаблівую характарыстыку з прыдаткамі да слоў, скласці сказы, запісаць, падкрэсліць галоўныя і даданыя члены сказа індывідуальнае заданне. Еўфрасіння Полацкая, Францыск Скарына, Мінск, Якуб Колас VI. Сістэматызацыя і абагульненне вывучанага на ўроку Алітэрацыя па імені На картках запісаны алфавіт. Вучні скласци план да казки я коласа крыница падабраць прыдатак на тую літару, з якой пачынаецца іх імя або прозвішча, таккаб ён раскрываў іх характар. Атрымліваецца прыблізна такі запіс: А — скласци план да казки я коласа крыница, адукаваны, абыякавы; Б — бескарыслівы, безадказны, бессаромны; В — ветлівы, выхаваны, вясёлы, верны; Г — гаспадарлівы, гуманны, гасцінны, ганарлівы, грэшнік; Д — добры, душэўны, добрасумленны, добразычлівы. Ж — жыццялюб, жулікаваты, жыццярадасны; З — знакаміты, знаходлівы, задумлівы, здраднік; І — ініцыятыўны, інтэлігентны; К — клапатлівы, кемлівы, культурны; Л — ласкавы, любімы, літасцівы, летуценны, легкаверны; М — мэтанакіраваны, міралюбівы, мудры, міласэрны, маладушны; Н — настойлівы, назіральны, надзейны, нястомны, няшчыры; П — прыветлівы, праўдзівы, працавіты, патрабавальны, пануры, памяркоўны, прадбачлівы; Р — рашучы, руплівы, разумны, раўнадушны; С — сумленны, сціплы, справядлівы, суровы, сардэчны; Т — таленавіты, трывалы; У — удзячны, уважлівы, упарты; Ц — цярплівы, цягавіты; Скласци план да казки я коласа крыница — чалавечны, чулы; Ш — шчодры, шчаслівы; Э — энергічны, эканомны, эгаіст. Пастарайцеся правільна адказаць на іх карткі з пытаннямі ляжаць у кожнага вучня на парце. Каменціраванне і выстаўленне адзнак VIII. Цели урока: Образовательные: познакомить с основными этапами жизни и творчества Цветаевой, дать полный очерк творчества поэта; закрепить умение работать с художественной и критической литературой. Развивающие: развивать литературную речь учащихся; развивать наблюдательность, память учащихся; развивать интерес к поэзии Цветаевой и личности поэта; формировать умение анализировать материал и делать верные выводы; развивать образное мышление; развивать поэтический вкус, художественную интуицию. Воспитательные: воспитывать любовь к русской поэзии; расширять представления учащихся о жизненных ценностях. Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска выставка, посвященная творчеству Цветаевой Ход урока 1. Организационный момент - Ещё раз всем добрый день! Давайте, ребята, начнём наш урок с добрых улыбок, подаренных друг другу. А вот теперь, пожалуйста, садитесь! Учитель выясняет у дежурного по классу, кого — нет. Отмечает в журнале отсутствующих. Ученик: Я бы определил цель урока как знакомство с центральными событиями жизни и творчества поэтессы, с особенностями ее мировоззрения. Запись в тетради темы. Итоговая отметка за урок будет складываться из следующих составляющих: К сегодняшнему уроку вы разделились на группы. Каждая из групп получила опережающее домашнее задание — работу над проектом. Оценка за работу над проектом она уже есть вы получили после обсуждения в группе. Количество литонов, которые вы заработаете за правильные ответы, точные дополнения, вашу активность. Маяковский, Сергей Есенин, Лермонтов, Сергей Бодров, Цой… Учитель: И продолжать можно бесконечно. Я скласци план да казки я коласа крыница задумываюсь над таким вопросом: Лучшие - не доживают. Что же, Господь так нетерпелив? Или здешнее наше обиталище — не самое подходящее место для гениальных умов и светлых душ? И намаявшись в убогости земного пространства, они излечиваются от жизни — исчезнув? Учитель читает стихотворение «Знаю: уйду на заре». Эффектно и даже вычурно. Но за цветочным именем — душа скитальца в бесконечности страстей. Везде — не дома, всегда — не богата если не сказать — бедна и, в общем-то, не слишком удачлива. Эммин писал: «Не жизнь, а лихая кручина — Аве, Марина! » А сама Цветаева однажды с горечью сказала: «И к имени моему «МАРИНА» — прибавьте: мученица» - Ребята, дома я вас просила поработать со словарями: кого называют мучениками? Словарная работа Ученики: В словаре Ожегова даётся такое определение: Мученик — это человек, который подвергается физическим или нравственным мучениям, испытывает много страданий. И там же есть интересный факт: пострадавших от гонений на Русскую православную церковь в годы советской власти называли «новомучениками российскими» 3. Создание проблемной ситуации Учитель: В конце урока мы должны с вами дать ответ на вопрос: Почему Марина Ивановна назвала себя мученицей? Скласци план да казки я коласа крыница ли мы назвать её мученицей? Почему этот талантливейший человек так трагично закончил свою жизнь? Ребята высказывают свои гипотезы. Запись эпиграфа к уроку. Во время моего рассказа Вы заполняете в буклетах недостающие даты, фамилии людей, сыгравших определённую роль в жизни поэтессы. А потом мы проверим, что получилось. Слово о поэте Учитель произносит эмоциональное слово о поэте. Бесконечный интерес вызывает её судьба. И я, как женщина, восхищаюсь Цветаевой-женщиной. Стихотворение «Красною кистью рябина зажглась». Слайд 12 — 13. Цветаева, известного искусствоведа и филолога, сейчас можно прочитать на мемориальной доске, установленной на фасаде здания Музея изобразительных искусств им. Пушкина, — он основатель и создатель этого музея. Смотрим отрывок про Тарусу. Ещё будучи гимназисткой, Марина Цветаева выпустила свой первый сборник — «Вечерний альбом». Это было в 1910 году. Стихи никому не известной поэтессы не только не затерялись, но и вызвали положительные отклики таких мастеров и требовательных знатоков стиха, как Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, который восторженно писал: Кто Вам дал такую яркость красок? Кто вам дал такую точность слов? Смелость всё сказать — от детских ласок До весенних, полнолунных снов? Моим стихам, написанным так рано… Разбросанным в пыли по магазинам Где их никто не брал и не берёт! Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию Асю провести лето 1911 г. В Коктебеле Цветаева познакомилась с Сергеем Яковлевичем Эфроном. Однажды, полушутя, она сказала Волошину, что выйдет замуж только за того, кто угадает, каков ее любимый камень. Вскоре Сергей Эфрон подарил ей найденный на морском берегу сердоликовый камешек. Сердолик и был любимым камнем Цветаевой. Любовь к Эфрону была для нее и преклонением, и духовным союзом, и почти материнской заботой. В январе 1912 г. Давайте вспомним, как поэты и писатели восприняли революцию. Приводят примеры отношение к революции Маяковского, Есенина, Ахматовой и др. Учитель: Октябрьскую революцию Марина Цветаева не приняла, и в 1922 году судьба забросила её за рубеж. Она уехала к мужу — Сергею Эфрону, белому офицеру, оказавшемуся в эмиграции в Праге. Если сказать, что Марина Цветаева любила Эфрона, — это значит — почти ничего не сказать. Она его боготворила, и все три года отсутствия известий о нём были для неё пыткой, страшнее которой она не могла себе вообразить. Увлечений в её жизни — «топлива» для творческого костра, которое, отгорев, рассеивалось навсегда, — было и будет немало; любовь — останется одна до конца дней. Лирика Марины Цветаевой лет революции и гражданской войны, когда она вся была поглощена ожиданием вестей от мужа, проникнута печалью. «Я вся закутана в печаль, — писала она. Жизнь была эмигрантская, трудная, нищая. В самих столицах жить было не по средствам, приходилось селиться в пригородах. К материальным лишениям добавлялась тоска по Родине. Ученики записывают домашнее задание в дневники. И всё же именно чешский скласци план да казки я коласа крыница поэтесса назвала самым счастливым в жизни. Последнее, что она написала в эмиграции, — цикл гневных, антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую поэтесса нежно и преданно любила. Это поистине «плач гнева и любви», поэзия обжигающего гражданского накала и трагического отчаяния. На этой ноте последнего отчаяния оборвалось творчество Марины Цветаевой. Дальше осталось только физическое существование. И того — в обрез. Она чувствовала себя ненужной, чужой всюду — несмотря на то, что у неё были знакомые и даже друзья. Сердце остывало, душа уставала. Сергей Эфрон всё больше тянулся к Советскому Союзу. Приблизительно в 30-е гг. Цветаева же упорно оставалась вне всякой политики. Возвращение состоялось в годы жестоких репрессий. Сергей Эфрон с дочерью Ариадной оказались арестованными. Цветаева так и не дождалась вестей о муже. Она поняла это и так и сказала в своих записях: дорога на тот свет. «Несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно — и безнадёжно! Было скласци план да казки я коласа крыница утешение: что ни остановить, ни изменить; роковое…» - К 1941 году огонь её души погас окончательно. Никто не сумел и не захотел поддержать его. Погас огонь любви — перестали писаться стихи. Исчезли стихи — ослабла воля к жизни. Там, в Елабуге, 31 августа 1941 года её не стало. Там она решила, что сну пора сбываться — и ушла во Вселенную. Пред ним — все клонятся клинки, Все меркнут — яхонты. Закон протянутой руки, Души распахнутой. И будем мы судимы — знай — Одною мерою. И будет нам обоим — рай, В который верую. Чьи фотографии размещены в буклете? Какие важные даты Вы отметили в жизни Марины Цветаевой? Работа с буклетами 5. «Пчела» - Давайте представим пчелу, которая летит медленными кругами на некотором расстоянии от вас. Скласци план да казки я коласа крыница свой взор на движущейся «пчеле» и выполняйте таким образом круговые движения глазами. В конце упражнения пчела садится на переносицу — учащиеся также должны проследить взглядом её приземление. «Танец змеи» В положении сидя. Движения головой выполняются сначала в одну, затем — в другую сторону. Ведущий выбирает лучшую «змею». Защита проектов - Ребята, как горько бывает от мысли, что мы с вами оторваны от Большой Земли, что у нас нет музеев и театров. Но сегодня на уроке у нас с вами есть уникальная возможность — посетить выставку, посвящённую жизни Марины Цветаевой. Эту прекрасную экспозицию подготовила группа, работавшая над информационно-творческим проектом. Давайте представим, что мы попали в музей Марины Ивановны. Экскурсоводом от данной группы выступит фамилия, имя ученика. Ученик: Нам бы хотелось начать представление выставки с истории о том, как рождался её замысел. Сначала мы внимательно изучили биографию Марины Цветаевой. Перед нами встала проблема, каким образом передать внутренний мир этой потрясающей женщины-поэта. Каждый из нас нашёл своё решение данной проблемы. Ученик фамилия, имя попытался передать силу, глубину души, ум Марины Цветаевой через искусство, написав её портреты. Ученик фамилия, имя создал красочный альманах своих любимых стихотворений. Ученик фамилия, имя подготовил брошюру образов поэзии Цветаевой и попытался дать оценку этим образам. Остальные ребята внимательно ознакомились с воспоминаниями поэта и выписали из них те мысли Марины Ивановна, которые могли бы помочь нам узнать её как человека, как поэта. Работа нас увлекла и, по глубокому убеждению всех, сделала Цветаеву более понятной и близкой. Важно, чтобы, соприкасаясь с поэзией Марины Ивановны, мы не остались равнодушными к ее великому творчеству, к ее скласци план да казки я коласа крыница судьбе. Хочется, чтобы для многих на всю жизнь просто Цветаева превратилась в «мою Цветаеву». Учитель: А кто из вас добавил бы сюда ещё что-то? Делятся впечатлениями от выставки. Учитель: Вторая группа получила очень творческое задание: проникнуть в душу этого человека, великолепной женщины. Результат их труда оказался очень неожиданным интересным — инсценировка интервью с живой Мариной Цветаевой. А вы, ребята, запишите по ходу инсценировки самые интересные мысли, принадлежащие Цветаевой. Подумайте, чем они тронули Вас, почему показались интересными? Смело могу сказать, что могла бы писать, как Пушкин. Журналист ХХI века: Да-да, это Вы говорили дочери, когда она впервые увидела клоунов в цирке. Не бросайте хлеба, ибо есть трущобы, скласци план да казки я коласа крыница умирают. Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают. Не торжествуйте победы над врагом. Делать другому боль, нет, тысячу раз, лучше терпеть самой. Журналист ХХI века: Как Вы создаёте стихи? Иногда пишу так: с правой стороны страницы одни стихи, с левой — другие, рука перелетает с одного места на другое, летает по странице: не забыть! И любили ли жизнь? Любимые вещи: музыка, природа, стихи, одиночество. Журналист ХХI века: Иосиф Бродский назвал Вас первым поэтом ХХ века. Это действительно так, это — правда? Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я действительно — вне сословия, вне ранга. У Вас же был любимый муж. Когда Вы встретились, скласци план да казки я коласа крыница было 17, и он был просто красив. Ну можно ли быть таким прекрасным? Взглянешь — стыдно ходить по земле! Это была моя точная мысль, я помню. Если бы вы знали, какой это пламенный, глубокий юноша! Исполнение песни «Мне нравится, что вы больны не мной» Журналист ХХI века: Браво! Но как Вы пережили 17 лет чужбины! Скучали по родине в Париже? Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном. Скласци план да казки я коласа крыница не эмигрант, я по духу, по воздуху и размаху — там, оттуда. Домов тех — нет. Журналист ХХI века: Поэт, скласци план да казки я коласа крыница Вы, должен быть на стороне жертв, а не палачей. Я ненавижу свой век из отвращения к политике, которую, за редчайшими исключениями, считаю грязью. Таких в истории России — единицы! Хотя я не знаю человека робче. Никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами — крюк. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Надо обладать высочайшим умением жить, но еще большим умением — умереть! Меня жизнь — добила. Раньше умела писать стихи, теперь разучилась. Я раньше думал: смысл их в том, что слабые и неудачники должны погибнуть — в этом любовь к человечеству. Но теперь понял: они — о беззащитности, о неизбывной беззащитности гения. Мы не дали, мы — не помогли. Я ведь знаю, как меня будут любить через 100 лет! Я та песня, из которой слова не выкинешь, та пряжа, из которой нитки не вытянешь. Читают и анализируют интересные мысли, записанные ими. Учитель: А теперь, ребята, мы проверим, насколько хорошо вы усвоили материал сегодняшнего урока. И поможет мне это сделать третья группа, которая подготовила для вас викторину по биографии Цветаевой. Подведение итогов - Ребята, наш урок подходит к концу и даже как-то становится грустно, оттого что мы прощаемся, пусть и ненадолго, с великолепным поэтом Мариной Ивановной Цветаевой. Почему Цветаева — мученица? Почему она оказалась на крюке? Какие уроки вы извлекли из непростой жизни Марины Цветаевой? Выставление отметок за урок. Рефлексия в форме синквейна Цветаева. Не бросайте хлеба, ибо есть трущобы, где умирают. Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают. Не торжествуйте победы над врагом. Делать другому боль, нет, тысячу раз, лучше терпеть самому». Закончить наш урок мне бы хотелось моими любимыми строками Марины Ивановны Цветаевой под музыку. Учитель читает стихотворение «Идешь на меня похожий».


Другие статьи на тему: 
Copyright © 2006-2016
mostransperevozki.ru